Общи условия за участие в промоцията
"Чисто …
.... и просто гледай "


I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА


Настоящата промоция „Чисто ….... и просто гледай” (“Промоцията”) се организира и провежда от “Макс клийн” ЕООД, (“Организатор”).


II. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията се организира и провежда в съответствие с настоящите общи условия (“Общите Условия”). Няма други условия или правила, които да са приложими към Промоцията. Общите Условия се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет сайта www.max-clean.bg (“Сайта”). Организаторът има право да променя Общите Условия, като съответната промяна влиза в сила след публикуването на изменените Общи Условия на Сайта. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на Сайта за промени в Общите Условия, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Общи Условия на Сайта. Участието в Промоцията не е обвързано с покупка на продукти или услуги от „Организатора”


III. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията се организира и провежда на територията на обектите на „Макс Клийн” ЕООД в гр.София


IV. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията стартира в 00:00 часа на  15.10.2010 г. и приключва в 24:00 часа на 15.12.2010 г. . Промоционалните закачалки участващи в Промоцията, могат да бъдат разпространявани в обектите на „Макс клийн” ЕООД и предлагани на потребители и след крайната дата на Промоцията (15 декември 2010 г.), но след тази дата Организаторът няма да предоставя Награди..


V. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА
В Промоцията имат право да участват всички физически лица пребиваващи на територията на Република България навършили 18 години към началото на промоцията, с изключение на работниците и служителите на Организатора, “Макс клийн” ЕООД, както и членовете на техните семейства (деца, родители, съпрузи).
 
VII. НАГРАДА
Наградата, подлежаща на раздаване на печелившия участник в Промоцията (“Наградата”), е както следва:
• 1 брой 32 инча LCD телевизор

Печелившия участник няма право да иска замяна на спечелената от него Награда с паричния и еквивалент или с друга Награда или благо от имуществен и/или неимуществен характер.


VIII. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
Участие в прмоцията може да се вземе по два начина :

  1. Ползващите услугите на „ОРГАНИЗАТОРА” ще получат своите облекла от химическо чистене на промоционални закачалки. Върху тези закачалки ще има отпечатан талон за участие в промоцията. Участникът трябва да откъсне талона, да попълни име , фамилия и телефон за връзка и да пусне талона в промоционалните кутии в обектите на „ОРГАНИЗАТОРА”. Талона трябва да е попълнен четливо.
  1. Участие в промоцията може да се вземе , като участника изпрати писмо на адрес: София, ул.Борово 52 , магазин 28  , получател: „Макс Клийн” ЕООД

Писмото трябва да съдържа : име ,фамилия и телефон за връзка. Тегленето на печелившия участник ще се извърши на 30.12.2010г, на адрес София, ул.Борово 52 ,магазин 28.

Печелившия участник представя лична карта , като имената в личната карта трябва да отговарят на имената попълнени в талона.  Срок за получаване на наградата 30 календарни дни. След този срок печелившия участник губи правото за получаване на наградата.
Участниците в Промоцията не са ограничени в броя на своите участия (т.е. в броя на промоционалните талони, които събират и пускат в промоционалните кутии в Обектите на “Макс клийн” ЕООД) , нито с броя писма , които пускат за участие.
С пускането на промоционални талони в промоционалните кутии или участие по пощата, участникът безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Условия и се задължава да ги спазва.
За избягване на всякакво съмнение, изрично се уточнява, че Организаторът не е длъжен да раздаде повече Награди от посочените в настоящите Общи Условия.

IX. ОТГОВОРНОСТ
Организаторът  “Макс Клийн” ЕООД не носи отговорност за:
- качеството, характеристиките и свойствата на Наградата;
- спорове за собственост върху талони за участие и върху Наградата.
Участието на всеки участник в Промоцията е изцяло за негова сметка и на негов риск.


X. ПУБЛИЧНОСТ
С подаване на данни за получена Награда участниците в Промоцията се съгласяват посочените от тях данни да бъдат обработвани и съхранявани от Организатора за целите на провеждане на Промоцията. Спечелилите Награда участници се съгласяват техните имена да бъдат публично оповестени, включително чрез публикуването им на Сайта. Печелившите участници също така се съгласяват, при желание от страна на Организатора, да бъдат снимани, записвани (а записите и снимките – да бъдат разпространявани сред широката публика, включително в интернет пространството и посредством излъчването им чрез радио/телевизионни организации), както и да участват в публични прояви на Организатора с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение или Награди за това.


XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията по всяко време, като обяви това в Сайта, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на държавна власт, или когато има опасност Организаторът да претърпи значителни вреди във връзка с организирането и провеждането на Промоцията. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщането на закупени Промоционални Продукти или услуги


XII. СПОРОВЕ
При наличие на спор между участник и Организатора , страните по спора ще се отнесе за разрешаване от компетентния български съд. За възникване на спора се счита моментът, в който едната страна по него уведоми другата страна за наличието на претенция срещу нея, или моментът, в който страните обективират разногласието си във връзка с определено право или правоотношение между тях.

Общите Условия ще бъдат достъпни на Сайта за периода на провеждане на Промоцията

 

 

 

promo1